REGULAMIN UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W SMILES CLINIC

Podmiot leczniczy Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Potoczek-Wallner , prowadzi działalność gospodarczą Smiles Clinic we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 18. Wyżej wymieniony podmiot prowadzony jest przez dr n.med. Katarzynę Potoczek- Wallner i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Celem działania podmiotu leczniczego Smiles Clinic jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Regulamin określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy Smiles Clinic.
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług stomatologicznych przez Smiles Clinic, zwaną dalej Kliniką lub Smiles Clinic, na rzecz pacjentów, zwanych dalej Pacjentami.

Klinika świadczy usługi stomatologiczne zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi i etycznymi, z poszanowaniem praw i godności Pacjentów.

Regulamin obowiązuje:

Wszystkie osoby zatrudnione przez Smiles Clinic w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia oraz Wszystkich pacjentów, którym jest udzielane świadczenie zdrowotne. Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.

 1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
 2. Jeśli wizyta na leczenie nie jest poprzedzona konsultacją, rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie od 45 do 60 min.
 3. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 4. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
 5. W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 6. W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie o wizycie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023 r. i obowiązuje do odwołania.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pacjenci zapisani na wizytę mają bezwzględne pierwszeństwo. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niekiedy pewna nieprzewidywalność w stomatologii powoduje, że zabiegi przedłużają się. W związku z powyższym prosimy, aby pacjenci podchodzili ze zrozumieniem do kilkunastominutowych opóźnień. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej są zapisywane według możliwości grafikowych.

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z kilku minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej, zapoznania się z regulaminem.

 1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie ankiety o stanie zdrowia pacjenta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podczas wizyty lekarz po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych, przedstawia optymalny plan leczenia oraz wstępny kosztorys.
 3. W przypadku wizyty pierwszorazowej na której wymagane jest natychmiastowe podjęcie leczenia lekarz odstępuje od wykonania planu leczenia całej jamy ustnej i podejmuje niezbędną interwencję (np. leczenie bólu).

Rozpoczęcie leczenia

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg, a w przypadku leczenia protetycznego  oraz ortodontycznego akceptację kosztorysu i planu leczenia.
 2. Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub kontynuacji z powodu niewykonania zalecanych zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje, scaling, antybiotykoterapia, badania itp.
 3. W przypadku braku zgody pacjenta na optymalny plan leczenia, lekarz może zaproponować alternatywny plan leczenia. Jednak alternatywny plan leczenia może nie zostać objęty rękojmią.

Potwierdzenie wizyty

 1. Dzień przed wyznaczonym terminem, Pacjent otrzymuje wiadomość sms przypominjącą o wizycie.
 2. Jeżeli Pacjent nie potwierdzi swojej obecności na wizycie do godz. 16:00 dnia poprzedzającego, to może zostać ona anulowana.
 3. Z powodu braku możliwości przerobowych lub technicznych Pacjent może nie uzyskać przypomnienia o wizycie, dlatego w celu upewnienia się, że dana wizyta jest aktualna bardzo prosimy pamiętać o potwierdzaniu swojej obecności na umówionych wizytach nawet bez przypominającego SMS-a.
 4. W przypadku, gdy Pacjent ma wyznaczone kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin może zostać anulowany.
 5. W przypadku zmiany numeru kontaktowego i adresu email prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Rejestracji.
 6. W przypadku, gdy Pacjent mieszka stale zagranicą, w celu zabezpieczenia prawidłowego, bezproblemowego kontaktu zobowiązany jest zgłosić ten fakt Rejestracji oraz podać dodatkowo alternatywny numer telefonu pod, którym będzie dostępny w Polsce. Ewentualnie pacjent może podać numer telefonu do osoby bliskiej mieszkającej w Polsce.
 7. Jeżeli z jakiejś przyczyny Pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację Kliniki zgodnie z zasadami określonymi w ustępie „Odwoływanie wizyt”.

Lista rezerwowa

Pacjenci, którym zależy na przyspieszeniu leczenia, mogą zapisać się na listę Pacjentów oczekujących. W sytuacji, kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu, recepcjonistka w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z listy.

Odwoływanie wizyt

 1. Umówioną wizytę na 60 min należy odwołać najpóźniej z 24  godzinnym wyprzedzeniem. Wizytę dotyczącą implantacji należy odwołać na 7 dni roboczych przez zarezerwowaną wizytą.
 2. Wizytę dłuższą (powyżej 60 min) należy odwołać na 3 dni robocze przez zarezerwowaną wizytą.
 3. W przypadku, kiedy Pacjent potwierdzi wizytę, a następnie się na nią nie stawi, w zależności od rodzaju wizyty, na którą był umówiony – będzie obciążony kwotą 150 zł, która zostanie mu doliczona do ceny następnej wizyty lub zostanie zatrzymana z Opłaty rezerwacyjnej.
 4. W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, Klinika zastrzega sobie możliwość odmówienia realizowania lub kontynuacji leczenia.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Opłata rezerwacyjna

 1. W celu potwierdzenia rezerwacji wizyty pierwszorazowej , Pacjent  jest zobowiązany uiścić Opłatę rezerwacyjną. Pacjenci zobowiązani są do wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150 zł. Opłata rezerwacyjna stanowi wynagrodzenie za usługę związaną z obsługą wizyty, organizacją pracy Kliniki i zapewnieniem niezbędnych materiałów i sprzętu. Opłata rezerwacyjna nie jest opłatą za gotowość do świadczenia usług stomatologicznych.
 2. Opłata rezerwacyjna powinna być wniesiona przez Pacjenta w terminie 3 dni od umówienia wizyty, na podstawie wiadomości e-mail lub SMS z informacją o numerze rachunku bankowego Smiles Clinic.
 3. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie, umówiona wizyta zostaje anulowana, a Pacjent traci możliwość skorzystania z usług Smiles Clinic w danym terminie.
 4. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty na 24 godziny przed planowanym terminem, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Rejestracją Smiles Clinic. W przypadku braku potwierdzenia wizyty, umówiony termin oraz opłata rezerwacyjna ulegają przepadkowi, a Klinika ma prawo do udzielenia usług innym Pacjentom w danym terminie.
 5. Pacjent ma prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty, bez utraty opłaty rezerwacyjnej, pod warunkiem, że odbędzie się to zgodnie z zasadami określonymi w ustępie „Odwoływanie wizyt”. W takim przypadku, opłata rezerwacyjna zostaje przeniesiona na nowy termin wizyty lub zwrócona Pacjentowi .
 6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty przez Pacjenta w terminie krótszym niż wskazane w ustępie „Odwoływanie wizyt”,  przed planowanym terminem wizyty, Pacjent traci prawo do zwrotu lub przeniesienia opłaty rezerwacyjnej, chyba że odwołanie lub zmiana terminu wizyty nastąpiła z przyczyn losowych lub niezależnych od Pacjenta, należycie udokumentowanych przez Pacjenta.
 7. W przypadku niepojawienia się Pacjenta na umówionej wizycie bez uprzedniego odwołania lub zmiany terminu, Pacjent traci prawo do zwrotu lub przeniesienia opłaty rezerwacyjnej.
 8. Opłata rezerwacyjna nie stanowi pełnego wynagrodzenia za usługi stomatologiczne udzielone przez Smiles Clinic. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługi stomatologiczne, zgodnie z cennikiem lub indywidualnie uzgodnionymi ustaleniami z Smiles Clinic, po zakończeniu wizyty. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za usługi stomatologiczne.
 9. Opłatę rezerwacyjną można uiścić gotówkowo lub poprzez płatność elektroniczną na miejscu w Smiles Clinic oraz przelewem na konto bankowe Smiles Clinic, na podstawie danych wysłanych przez personel Smiles Clinic smsem lub mailem.
 10. Potwierdzenie uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej jest dowodem rezerwacji terminu.
 11. Opłata rezerwacyjna jest zwracana Pacjentowi w przypadku, gdy  do anulowania wizyty przez Pacjenta dojdzie zgodnie z zasadami określonymi w ustępie „Odwoływanie wizyt”, a także w przypadku braku możliwości przeprowadzenia z winy przychodni.
 12. Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Pacjenta wniosku o zwrot w formie pisemnej lub mailowej

Prawa Pacjenta

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Smiles Clinic, Pacjent ma prawo:

 • do rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • poszanowania godności osobistej i uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel medyczny o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

Wyrażenie zgody przez Pacjenta na udzielanie określonych świadczeń medycznych lub ich odmowy następuje po uzyskaniu informacji o proponowanej metodzie leczenia i koniecznych badaniach diagnostycznych.

Pacjentom zapewnia się dostępność informacji o prawach pacjenta.

Obowiązki Pacjenta

Do obowiązków pacjenta zalicza się:

 • przestrzeganie regulaminu porządkowego Smiles Clinic,
 • przestrzeganie zaleceń lekarza,
 • przestrzeganie higieny osobistej,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie placówki,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,
 • posiadanie ważnych dokumentów.
 • Poszanowanie zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności godności osobistej innych osób przebywających w Smiles Clinic, zarówno pacjentów jak i personelu medycznego i niemedycznego. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do nie podjęcia leczenia lub odstąpienia od procesu leczenia.

Pacjenci Małoletni do 16 roku życia.

Zgodnie z art. 34 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz nie może wykonać zabiegu, przeprowadzić leczenia lub diagnostyki u Pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego.

W związku z powyższym, jeśli małoletni przychodzi na wizytę bez rodzica lub opiekuna ustawowego, czyli np. z dziadkami, nianią lub inną osobą pod, której opieką faktyczną przebywa małoletni, niezbędna jest pisemna zgoda (upoważnienie) od rodzica lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego oraz potwierdzenie telefoniczne danych osobowych przez pracownika Smiles Clinic.

Wzory zgody/upoważnienia wymagający uzupełnienia jest dostępny w rejestracji i na stronie internetowej Smiles Clinic. Na pisemne żądanie rodzica lub opiekuna prawnego, może zostać przesłane droga e-mail.

Rękojmia

Zgodnie z Art.627 – 646 Kodeksu Cywilnego, Pacjentowi przysługuje rękojmia. W trosce o dobro Pacjenta usługi stomatologiczne wykonywane są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników i współpracowników. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości, zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy:

 • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia,
 • Pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza np. dotyczących higieny jamy ustnej higieny protez ruchomych oraz diety (np. po wybielaniu zębów),
 • nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do mechanicznego uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną,
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej –
 • w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń dotyczących użytkowania aparatów retencyjnych

Powikłania niepodlegające reklamacji

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak:

 • nadwrażliwość ,ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych),
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń,
 • nadwrażliwość zębów po leczeniu czy wybielaniu.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne,
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba,
 • nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko, bez śladu to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi, jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Odpłatność za świadczone usługi

 1. Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. W przypadku leczenia protetycznego Pacjent proszony jest o uiszczenie zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego (na pierwszej wizycie protetycznej).Pozostałą część odpłatności Pacjent spłaca w trakcie leczenie protetycznego po wcześniejszych ustaleniach z lekarzem prowadzącym , najpóźniej na ostatniej wizycie związanej z oddaniem pracy protetycznej.
 3. Klinika może prosić o uiszczenie zadatku na niektóre zabiegi ( np. leczenie kanałowe , wprowadzenie implantu lub duży zakres prac protetycznych) 7 dni przed planowaną wizytą.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
 • poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.

2. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu mailowej  lub pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie.

Pisemny wniosek musi zawierać następujące informację:

 • imię i nazwisko Pacjenta,
 • numer PESEL,
 • odręczny podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.

Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • nr dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.
 • Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie – maksymalnie do 14 dni
 • od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.

3. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

5. Każdy przedmiot, na podstawie którego można udokumentować przebieg procedury medycznej, jest dokumentacją medyczną.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych

 1. W Smiles Clinic obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Smiles Clinic Katarzyna Potoczek-Wallner Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 18.
 3. Klinika Smiles Clinic jest pod stałym nadzorem audio-wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
 4. Pacjent odpowiada za szkody wyrządzone na sprzęcie i meblach.
 5. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Smiles Clinic.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),
 2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) .
 3. Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w Smiles Clinic od 17.11.2023.