Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies
na stronie internetowej https://smilesclinic.pl/

 Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące na stronie internetowej https://smilesclinic.pl/ Właścicielem strony internetowej jest Katarzyna Potoczek-Wallner prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Potoczek-Wallner z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jana Mydlarskiego 33, 50-079 Wrocław, NIP: 8942718546, w dalszej części tekstu zwana „Smiles Clinic”. 

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez Smiles Clinic ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej https://smilesclinic.pl/ (dalej jako „Serwis”) przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), znane powszechnie jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. 

 Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane? 

 Smiles Clinic zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, świadczenia usług przez Smiles Clinic bądź informowania o działalności prowadzonej przez Smiles Clinic. Użytkownik podający Smiles Clinic swoje dane osobowe jest proszony o wyrażenie zgody na ich otrzymanie i przetwarzanie przez Smiles Clinic, chyba, że co innego wynika z treści zgłoszenia użytkownika skierowanego do Smiles Clinic. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy Serwisu lub udostępniając dane bądź umawiając wizytę za pośrednictwem aplikacji FELG Dent lub strony internetowej www.znanylekarz.pl użytkownik dobrowolnie i z własnej inicjatywy udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu, a także PESEL, datę urodzenia oraz dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Smiles Clinic usług medycznych. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Smiles Clinic w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. Smiles Clinic za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania. 

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Smiles Clinic. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie: 

– przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; 

– przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

– przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

– przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

W odniesieniu do danych dotyczących zdrowia użytkowników strony internetowej dane osobowe są przetwarzane również w oparciu i przepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Smiles Clinic wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, takich jak obsługa prawna czy obsługa księgowa. 

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Smiles Clinic ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto warto pamiętać, że Serwis może zawierać linki umożliwiające użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych stron internetowych może być odrębna od stosowanej przez Smiles Clinic i użytkownik powinien się z nią zapoznać w celu ustalenia sposobu i zakresu wykorzystywania jego danych w czasie korzystania z tych stron internetowych. 

Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Smiles Clinic nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe użytkowników dotyczące usługi medycznej będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa stosowanymi do zasad przechowywania dokumentacji medycznej. Dane zgłoszone w celu obsługi zapytania skierowanego przez użytkownika bądź w innym ustalonym przez strony celu będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub innej obsługi użytkownika. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Smiles Clinic lub przez stronę trzecią mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli składając odpowiednie oświadczenie użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika mogą być w tym celu wykorzystywane i będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej przez użytkownika. Takie przetwarzanie będzie polegało na przesyłaniu informacji o produktach lub usługach oferowanych przez Smiles Clinic lub osoby, których produkty lub usługi Smiles Clinic będzie polecać. 

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Smiles Clinic, zrezygnować z bezpłatnych newsletterów lub w celu zgłoszenia Smiles Clinic oczekiwań użytkownika dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika należy skorzystać z poniższych sposobów kontaktu: 

– pocztą tradycyjną na adres: pl. Grunwaldzki 15, 50-375 Wrocław lub osobiście przez użytkownika pod tym adresem, 

– telefonicznie pod nr: +48 887 476 888, 

– pocztą elektroniczną pod adresem: rejestracja@smilesclinic.pl 

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z Serwisu 

Smiles Clinic zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy Serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania Serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące Serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. Do wykonania tych zadań wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics oraz Facebook Pixel. Smiles Clinic podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób. Tak jak w przypadku danych osobowych, Smiles Clinic może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

Szczegóły o plikach cookie 

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron Serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Smiles Clinic wykorzystuje cookie w celu: 

– sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie Serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę Serwisu, 

– stworzenia statystyki sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony internetowej. Prowadzona statystyka jest anonimowa. 

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik Serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji Serwisu. 

Smiles Clinic podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. 

Zabezpieczenia i zmiany 

Smiles Clinic dokłada wszelkkich starań, aby Serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników Smiles Clinic stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne. 

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Smiles Clinic stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Smiles Clinic zastrzega, że wraz z rozwojem Serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.